Շնորհակալ եմ ՔԵզ, ՏԵՐ՝ այժմ և Հավիտյանս Հավիտենից։ Ամեն

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք

մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Our Father who is in heaven,
let thy name be holy;
Let your kingdom come.
let there be thy will;
as in heaven, and on earth;
Bread of ours
give us today.
And let us be proud of us,
as we leave

our debtors.
And don’t lead us into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom
and power and glory
forever.
Amen

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *